Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Bakgrund

Circles Sweden AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för de tjänster som du erbjuds eller inhandlar; t ex tjänster som rör RUT och ROT. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas

 

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

 

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

 

 1. Information om tjänster, fakturering av tjänster – ansökan om RUT/ ROT

Ändamål:

För att kunna skicka ut fakturor samt erhålla om skattesubventionerade tjänster (RUT/ROT)

 • Personnummer
 • Namn
 • Bokföringsadress
 • Email
 • Telefonnummer

Dina Personuppgifter som behandlas med stöd av Cirlces intresseavägning av att kunna kommunicera med dig som kund.  Du kan när som hels återkalla ditt samtycke i enlighet med den process som framgår av avsnitt 4 nedan]. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling enligt denna punkt 2 och 3 . Det berättigade intresse som ligger till grund för vår behandling är där vi har ett intresse av att kunna kommunicera med dig som slutanvändare av våra tjänster och även kunna tillhandahålla relevant information om olika tjänster. Du har rätt att invända mot detta intresse, varpå vi kommer att ta upp en dialog med dig angående detta.

Personuppgifter som behandlas för det ovan nämnda ändamålet kommer att behandlas under den tid som du är kund eller lagras under två år vid användning av skattesubventionerade tjänster.

 

 1. Kommunikation med slutanvändare samt kontaktpersoner

Intresseavvägning, där Circles har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med kunden inom ramen för kundförhållandet. Circles har ett berättigat intresse av att kunna kontakta potentiella kunder i försäljningssyfte. Circles har ett berättigat intresse av att kunna genomföra enkätundersökningar och att följa upp och utveckla verksamheten. Circles har

även ett berättigat intresse av att föra loggar för att ur säkerhetshänseende kunna följa upp vilka personer som rör sig i Circles/Kundens lokaler. Det är dessutom ett krav på koncernnivå att sådana loggar förs, varför det även finns ett intresse hos en tredje part att ta hänsyn till.

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer ( RUT/ ROT)
 • Titel
 • Arbetsgivare
 • Bransch

Personuppgifter som behandlas för det ovan nämnda ändamålet kommer att behandlas under den tid som du är kund eller lagras från en (1)  månad till max ett (1)  år.

 

 1. Överföring av Personuppgifter

I enlighet med ändamålen i avsnitt 2 ovan kan vi komma att dela dina Personuppgifter med kollegor inom koncernen och med externa parter eller samarbetspartners (både i landet där du arbetar och i andra länder där vi bedriver verksamhet, inklusive länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Överföringar enligt detta avsnitt 3 baseras på samma lagliga grund som tillämpas för respektive ändamål (enligt vad som sägs i avsnitt 2 ovan.)

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på http://circles-concierge.se/

 

 1. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Circles och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Circles på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Circles att upphöra att behandla dina Personuppgifter för det berörda ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

 1. Dina rättigheter
 • Rätt till rättelse och registerutdrag

Bolaget kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

 • Ytterligare rättigheter från och med 25 maj 2018

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt till utökade rättigheter i förhållande till Circles behandling av dina Personuppgifter, i enlighet med nedan.

 1. Rätt att motsätt dig behandling Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Circles legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Circles på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
 2. Rätt till radering Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.
 3. Rätt till behandlingsbegränsning Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.
 4. Rätt till tillgång Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Circles att dina Personuppgifter behandlas av Circles och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information: – behandlingens ändamål; – de kategorier av Personuppgifter som behandlas; – mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES); – den tid under vilken Personuppgifterna behandlas; – information om de rättigheter som återges häri; – information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt – om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.
 5. Rätt till dataportabilitet När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
 6. Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
 • Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till Bolaget enligt nedanstående kontaktinformation.

 

 

Circles Sweden AB, org. nr. 556603-2149,

Dalvägen 22, Box 3072. 169 03 Solna

Tel: 077-134 00 00

Mejl : contact.circles.se@sodexo.com.